ქარ | ENG

ბუღალტრული აუთსორსინგის სახეები:

სრული – კომპანია "სოფტგენი" დამკვეთს უწევს სრულ საბუღალტრო მომსახურებას, ელემენტარული ანგარიშთა გეგმის შედგენიდან პერიოდული სააღრიცხვო-ანგარიშგების დოკუმენტების გენერირებამდე, ცვეთა-ამორტიზაციის, პრემირება-ხელფასებისა და საოფისე საქმიანობასთან დაკავშირებული ყოველდღიური ბუღალტრული მხარდაჭერის სერვისების ჩათვლით

საკონსულტაციო – კომპანია "სოფტგენი" ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მიჯნავს კომპეტენციის სფეროებს და ერთ ან მრავალჯერად მომსახურებას ახორციელებს დამკვეთის საბუღალტრო დანაყოფთან კოოპერაციაში.


ბუღალტრული სერვისები:

მოიცავს ფართე პროფილის სრულ ფინანსურ მომსახურებას საბუღალტრო, სააღრიცხვო, სახელფასო, დებიტორ-კრედიტორების, ყოველთვიური ანგარიშგების, ნაღდი ფულის მოძრაობის ანალიზისა და ადგილზე ოპერაციების აღრიცხვის სფეროში, კერძოდ:


მათ შორის, დეტალურად:მომსახურების ღირებულება, ამოცანის სირთულიდან და არჩეული მოომსახურების პაკეტიდან გამომდინარე, ინდივიდუალურად განისაზღვრება ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში.