ქარ | ENG

IT სერვისი

IT აუთსორსინგის სახეები:

სრული - კომპანია "სოფტგენი" დამკვეთს უწევს სრულ IT მომსახურებას, ქსელური ინფრასტურქტურის ტოპოლოგიის პროექტირებიდან სერვერული აპარატურული რესურსისა და მონაცემთა ბაზების გამართულ ფუნქციონირებამდე, Help Desk-ის ტიპის ყოველდღიური სამომხმარებლო ტექნიკური მხარდაჭერის სერვისების ჩათვლით;

ნაწილობრივი – კომპანია "სოფტგენი" ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მიჯნავს კომპეტენციის სფეროებს და მომსახურებას ახორციელებს დამკვეთის IT Stuff-თან კოოპერაციაში.IT სერვისები:

მოიცავს სრულ ქსელურ და სისტემურ უზრუნველყოფას, ტოპოლოგიის საინჟინრო პროექტირებიდან სერვერული აპარატურული რესურსის პერმანენტულ და გამართულ ფუნქციონირებამდე, კერძოდ:

მათ შორის დეტალურად:

მომსახურების ღირებულება, ამოცანის სირთულიდან და არჩეული მომსახურების პაკეტიდან გამომდინარე, ინდივიდუალურად განისაზღვრება ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში.